Kersti Linderholm

Kersti Linderholm är grundare och ägare till Silvbergs Miljöteknik AB.


Kersti Linderholm har lång och bred erfarenhet från jordbruksproduktion och dess miljöfrågor samt återanvändning av växtnäring från samhälle och människors konsumtion. Hon har arbetat som lärare, rådgivare, projektledare, jordbrukare samt tio år på Naturvårdsverket.


Kersti  har en Master of Science examen (agronom) och disputerade 2012 i miljö- och klimatfrågor kring fosfor. Hon har även utbildning i skötsel av lantbrukets djur.


1998 blev Kersti certifierad Miljörevisor enligt ISO 14 012

(senare ISO 19 011).