Utförda projekt och uppdrag

Utförda projekt och uppdrag


Sveriges självförsörjningsgrad- energi till människor och motorer från svenskt jordbruk 

Silvbergs Miljöteknik beviljades anslag från Stiftelsen Hem i Sverigefonden som förvaltas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Projektet som heter "Självförsörjningsgraden för Sveriges livsmedelskonsumtion" har slutredovisats. Rapporten ligger under fliken "Raporter."


Hållbarhetsavdelning för  svenskt lantbruk


Silvbergs Miljöteknik beviljades stöd för att bilda en innovationsgrupp  (EIP-Agri inom   Landsbygdsprogrammet 2014- 2020) för att göra en ansökan om att starta en webbaserad hållbarhetsavdelning för svenskt lantbruk.


Projektgruppens medlemmar var:

Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet

Annika Djurle, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kersti Linderholm, Silvbergs Miljöteknik AB

Per Sandberg, ordförande i Sveriges Spannmålsodlare

Lennart Wikström, Tejarps förlag AB

Johan Martinsson, Dataväxt AB 

 Svenska jordbrukets klimatpåverkan, ett beräkningssätt där även livsmedlens innehåll av energirika kolbindningar värderas. Se separat flik "Rapporter".


Kvantifiering av fosforflöden i Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket. Publicerad som SLU-rapport 2013:5

http://pub.epsilon.slu.se/9439/18/linderholm_et_al_130208.pdf


Livscykelanalys på olika sätt att försörja Sverige med fosfor. Finansierat av Stiftelsen Växtnäringsforskning och publicerat i Resources, Conservation and Recycling 66 (2012).


Fosfor och dess växttillgänglighet i slam- en litteraturstudie. Finansierat av Svenskt Vatten Utveckling och publicerad som SVU rapport 2011-16

http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2011-16


Fält- och kärlförsök kring slam och mykorrhiza. Publicerat i Linderholms doktorsavhandling Phosphorus med nummer 2012:84 vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

http://pub.epsilon.slu.se/9166/


Revisionsledare för Svenskt Sigill på uppdrag av ett certifieringsorgan.